Pāriet uz galveno saturu

Konfidencialitātes politika

1. Vispārīgi noteikumi

‍1.1 Šajā konfidencialitātes politikā ir izklāstīti principi, kas reglamentē personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu. Personas datus vāc, apstrādā un glabā personas datu pārzinis Lingalaid OÜ, juridiskā adrese Tartumaa, Tartu lauku pašvaldība, Kõrenduse küla, Tanila, 49111, Reģ. 11406662 (turpmāk tekstā - datu pārzinis).

1.2. Šajā konfidencialitātes politikā datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā datu apstrādātājs.

1.3. Šajā privātuma politikā klients ir ikviens, kas iegādājas preces vai pakalpojumus datu apstrādātāja tīmekļa vietnē.

1.4. Datu apstrādātājs ievēro tiesību aktos noteiktos datu apstrādes principus, tostarp personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un droši. 1.5. Datu apstrādātājs var apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem.

2. Personas datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana

‍2.1 Datu pārziņa savāktie, apstrādātie un saglabātie personas dati tiek vākti elektroniski, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni, tālruni un e-pastu.

2.2. Kopīgojot savus personas datus, jūs datu apstrādātājam piešķirat tiesības vākt, organizēt, izmantot un pārvaldīt personas datus, kurus jūs tieši vai netieši kopīgojat ar datu apstrādātāju, iegādājoties preces vai pakalpojumus tīmekļa vietnē, privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3 Datu subjekts ir atbildīgs par savu sniegto datu precizitāti, pareizību un pilnīgumu. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana tiks uzskatīta par privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties informēt datu apstrādātāju par jebkādām izmaiņām sniegtajos datos.

2.4. Datu apstrādātājs nav atbildīgs par kaitējumu, ko Datu subjekts radījis datu subjektam vai trešajām personām, ja Datu subjekts iesniedzis nepatiesus datus.

‍3. Klientu personas datu apstrāde

3.1 Datu apstrādātājs var apstrādāt šādus datu subjekta personas datus:

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Vārds un uzvārds;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Dzimšanas datums;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Tālruņa numurs;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  E-pasta adrese;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Piegādes adrese;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Norēķinu konta numurs;

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024

  Maksājumu kartes rekvizīti;

 • .

3.2. Papildus iepriekš minētajam datu pārzinis ir tiesīgs vākt datus par klientu, kas ir pieejami publiskos reģistros.

3.3 Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

  (a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos;

  (b) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts ar datu subjekta līdzdalību, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas;

  (c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz pārzini;

  (f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nolūkos, ja vien šādas intereses nav svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kuru dēļ personas dati ir jāaizsargā.

3.4. Personas datu apstrāde saskaņā ar apstrādes nolūku:

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - drošība un drošums Personas datu maksimālais glabāšanas termiņš - saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - pasūtījuma apstrāde Maksimālais personas datu glabāšanas periods - 3 gadi.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - nodrošināt e-veikala pakalpojumu darbību Maksimālais glabāšanas periods - 3 gadi.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - klientu vadība Maksimālais personas datu glabāšanas periods - 3 gadi.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - finanšu darbības, grāmatvedība Maksimālais personas datu glabāšanas termiņš - saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem.

 • 645b3796f85f950fd436f209 usp 2 | 2024


  Apstrādes mērķis - mārketings Maksimālais personas datu glabāšanas periods - 3 gadi.

 • .

3.5. Datu apstrādātājam ir tiesības dalīties ar Klienta personas datiem ar trešajām personām, piemēram, pilnvarotiem datu apstrādātājiem, grāmatvežiem, transporta un kurjeru uzņēmumiem, uzņēmumiem, kas sniedz pārsūtīšanas pakalpojumus, u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

3.6. Apstrādājot un uzglabājot datu subjekta personas datus, datu apstrādātājs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.7. Datu apstrādātājs glabā datu subjektu datus atkarībā no apstrādes mērķa, bet ne ilgāk kā 3 gadus.

4. Datu subjekta tiesības

4.1 Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un iepazīties ar tiem.

4.2 Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi.

4.3 Datu subjektam ir tiesības papildināt vai labot neprecīzus datus.

4.4. Ja datu apstrādātājs apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

4.5. Datu subjekts var izmantot savas tiesības, sazinoties ar e-veikala klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu info@lingalaid.ee.

4.6 Datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai, lai aizsargātu savas tiesības.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šie datu aizsardzības noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Igaunijas Republikas Personas datu aizsardzības likumu un Somijas Republikas, Zviedrijas Karalistes un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības pilnībā vai daļēji grozīt Datu aizsardzības noteikumus, informējot datu subjektus par grozījumiem tīmekļa vietnē www.lingalaid.ee.

Lai aizpildītu šo veidlapu, lūdzu, iespējojiet JavaScript savā pārlūkprogrammā.