Siirry pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiskatsaus

1.1 Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa rekisterinpitäjä (rekisterinpitäjä). OÜ Lingalaid, virallinen osoite Kiriku tee 9, Maarja-Magdaleena kylä, Tarton kunta, Tarton lääni (49126), Viro, rekisterinumero 49126. (jäljempänä "rekisterinpitäjä").

1.2 Rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.

1.3 Tietosuojaselosteessa asiakkaalla tarkoitetaan kaikkia niitä, jotka ostavat tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4 Rekisterinpitäjä noudattaa laissa säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

 1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1 Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston, puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

2.2 Henkilötietoja jakamalla rekisteröity valtuuttaa rekisterinpitäjän keräämään, järjestämään, käyttämään ja hallinnoimaan tietosuojaselosteessa esitettyjä tarkoituksia varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta.

2.3 Rekisteröity on vastuussa antamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tietoisesti väärien tietojen antamista pidetään tietosuojaselosteen rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4 Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille rekisteröidyn antamista vääristä tiedoista.

 1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1 Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi;
 • Syntymäaika;
 • Puhelinnumero;
 • Sähköpostiosoite;
 • Toimitusosoite;
 • Pankkitilin numero;
 • Maksukortin tiedot.

3.2 Lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

   (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

   (b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

   (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

   (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, syrjäyttävät nämä edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

 • Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
 • Käsittelyn tarkoitus - tilauksen käsittely
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - Verkkokaupan
  palvelujen toiminnan varmistaminen Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - taloudellinen toiminta, kirjanpito
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
 • Käsittelyn tarkoitus - markkinointi
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.

3.5 Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille sekä pankkisiirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Rekisterinpitäjä on rekisterinpitäjä. 

3.6 Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan käytettävä organisatorisia ja teknisiä keinoja, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7 Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen enintään. 3 vuotta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1 Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja tarkastaa henkilötietonsa.

4.2 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3 Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4 Jos rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5 Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttämiseksi ottaa yhteyttä sähköisen kaupankäynnin asiakastukeen osoitteessa info@lingalaid.ee.

4.6 Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) oikeuksiensa puolustamiseksi.

 1. Loppuviitteet

5.1 Tämä tietosuojaseloste on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Suomen, Ruotsin ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille tietosuojakäytännön muutoksista. info@lingalaid.ee verkkosivusto.