Siirry pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö

 1. Yleiset säännökset

1.1 Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietojen rekisterinpitäjä. OÜ Lingalaid, juridinen osoite Tartuumaa, Tarton maalaiskunta, Maarja-Magdaleenan kylä, Kiriku tee 9, 49126, rekisterinumero 49126, Viro. 11406662 (jäljempänä 'tietojen käsittelijä').

1.2 Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja henkilötietojen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita henkilötietojen käsittelijän verkkosivustolta.

1.4 Tietojen käsittelijän on noudatettava lainsäädännössä vahvistettuja tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

 1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1 Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston, puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

2.2 Jakamalla henkilötietojasi annat henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka jaat suoraan tai epäsuorasti henkilötietojen käsittelijälle ostaessasi tavaroita tai palveluita verkkosivustolta tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3 Rekisteröity on vastuussa antamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojaselosteen rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojen käsittelijälle viipymättä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4 Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että rekisteröity on antanut vääriä tietoja rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

 1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1 Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi;
 • Syntymäaika;
 • Puhelinnumero;
 • Sähköpostiosoite;
 • Toimitusosoite;
 • Käyttötilin numero;
 • Maksukortin tiedot.

3.2 Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

   (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

   (b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn myötävaikutuksella tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

   (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

   (f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja varten, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

 • Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
 • Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - Verkkokaupan
  palvelujen toiminnan varmistaminen
  Säilytysaika enintään 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.
 • Käsittelyn tarkoitus - taloudellinen toiminta, kirjanpito
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti.
 • Käsittelyn tarkoitus - markkinointi
  Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 3 vuotta.

3.5 Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille jne. 

3.6 Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan henkilötietojen käsittelijän on toteutettava organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7 Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta ei pidempään kuin. 3 vuotta vuotta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1 Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja tarkastaa henkilötietonsa.

4.2 Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3 Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4 Jos henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5 Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@lingalaid.ee.

4.6 Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

 1. Loppusäännökset

5.1 Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY / EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivustolla. info@lingalaid.ee verkkosivusto.